Keresés

A Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a weboldal fenntartója által a honlapján tárolt adatok kezelésének legfontosabb szabályait.

Kik vagyunk mi

A honlap fenntartója: Zsenits Ákos E.V.

Címe: 8074 Csókakő, Gábor Andor u. 10.

Weboldalunk címe: https://www.libio.hu.

Tárhelyszolgáltató:

Websupport Magyarország Kft.
H-1119 Budapest,
Fehérvári út 97-99.

(1) ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

(1.1) Az Üzemeltető mint Adatkezelő adatait, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak definícióit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) szerinti Felhasználó az adatkezelés érintettjének minősül.

(1.2) Az Üzemeltető célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a Webáruház weboldalán regisztrált felhasználók személyes adatainak védelmét. A jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Webáruház tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a Webáruházról közvetlenül hozzáférhetőek.

(1.3) Az Üzemeltető tevékenységét látogatói és ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Webáruházon önkéntes, és az adatkezeléshez a jelen Adatkezelési Tájékoztató feltételeinek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatásokhoz tartozó adatkezeléseket, amelyek mindennapi életben tömegesen előforduló ügyletet céloz.

(1.4) Regisztrációs Adatkezelés:

(1.4.1) A Webáruházon elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez vásárlás vagy regisztráció szükséges. A vásárlásnál vagy regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadásakor a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a szolgáltatás teljesítése érdekében az Üzemeltető felhasználja. Az Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető az ÁSzF-ben megjelölt futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz a Webáruház munkaviszonyban álló munkatársai férhetnek hozzá.

(1.4.2) Az adatkezelés célja, hogy az érintettek, mint vásárlók megrendeléseit az Üzemeltető teljesíteni tudja, illetve egyes adatok kezelésének a felhasználói – vásárlói élmény növelése, különösen hírlevél megküldése útján. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:

 

  • név (kereszt- és vezetéknév),

  • email cím,

  • lakcím, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)

  • telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi törlésének kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

(1.4.3) A hírlevélre vásárlástól és regisztrációtól függetlenül is feliratkozhat a Felhasználó, ebben az esetben az adatkezelés célja a potenciális vásárlók tájékoztatása. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

 

  • név (kereszt- és vezetéknév)

  • email cím

Az adatkezelés időtartama: a feliratkozás érintett általi törlésének kezdeményezéséig.

(1.4.4) Amennyiben valamely felhasználó az ÁSzF tartalmával ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy egyébként törvénybe ütköző magatartást tanúsít, úgy a szükséges a törvényes eljárások megindítása érdekében az Üzemeltető kezdeményezi a felhasználó ügyfél azonosítását.

(1.4.5) A Felhasználók adatait abban az esetben, ha tíz évig nem lépnek be a Webáruházba, az Üzemeltető automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti. Megadott adatainak törlését, zárolását vagy helyesbítését a felhasználó az Üzemeltető e-mail címére küldött üzenetben bármikor kérheti. Ebben az esetben sem áll módjában az Üzemeltetőnek törölni azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.

(1.4.6) Az Üzemeltető a személyes adatokat a szerződött tárhely szolgáltatója szerverein elektronikusan tárolja. A számlázási adatokat az Üzemeltető a telephelyén és központi ügyintézésének helyén (cím lásd fent) is tárolja. Az Üzemeltető minden elvárható számítástechnikai és munkaszervezési lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.

(2) FELHASZNÁLÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

(2.1) A felhasználó az Üzemeltető e-mail címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet a Felhasználónak az Üzemeltető által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó továbbá kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, de az egy naptári éven belüli ismételt tájékoztatáskérés esetén az Üzemeltető 2.000,- Ft+ÁFA költségtérítést számol fel, amelyet a Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten elfogad, és amelyet a Felhasználó a Megrendelő számlája ellenében a tájékoztatás megadását megelőzően köteles megfizetni az Üzemeltető részére. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

(2.2) Az Üzemeltető a felhasználó adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül köteles közérthető formában reagálni – a felhasználó kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett az Üzemeltető által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

(2.3) Az adatok kezelése során az Üzemeltető az Atv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.

(2.4) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor.

(2.5) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

(2.6) A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) az érintett a megfelelő módon kéri; (c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

(2.7) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(2.8) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

(2.9) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

(2.10) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul az elektronikus kapcsolattartáshoz e tekintetben is. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a lenti Jogorvoslat pontnak megfelelően).

Hozzászólások

Amikor a látogatók hozzászólásokat hagynak az oldalon, gyűjtjük a hozzászólás űrlapon megadott adatokat, valamint a látogató IP-címét és böngészőjének felhasználói ügynök karakterláncát, hogy segítsünk a spam felismerésében.

Egy anonimizált karakterlánc, amely az e-mail címéből készül (más néven hash), átadható a Gravatar szolgáltatásnak, hogy ellenőrizze, használja-e azt. A Gravatar szolgáltatás adatvédelmi irányelve itt érhető el: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás jóváhagyása után a profilképe nyilvánosan látható a hozzászólás kontextusában.

Média

Ha képeket tölt fel a weboldalra, kerülje a beágyazott helyadatokat (EXIF GPS) tartalmazó képek feltöltését. A weboldal látogatói letölthetik és kinyerhetik a képek helyadatait a weboldalon.

Cookie-k

Ha hozzászólást hagy az oldalunkon, dönthet úgy, hogy elmenti nevét, e-mail címét és weboldalát a cookie-kba. Ez az Ön kényelmét szolgálja, hogy ne kelljen újra kitöltenie adatait, amikor újabb hozzászólást hagy. Ezek a cookie-k egy évig lesznek érvényesek.

Ha meglátogatja a bejelentkezési oldalunkat, ideiglenes cookie-t állítunk be annak meghatározására, hogy a böngészője elfogadja-e a cookie-kat. Ez a cookie nem tartalmaz személyes adatokat, és a böngésző bezárásakor törlődik.

Amikor bejelentkezik, több cookie-t is beállítunk a bejelentkezési információk és a képernyő beállításainak mentésére. A bejelentkezési cookie-k két napig, a képernyő beállításainak cookie-jai pedig egy évig maradnak érvényben. Ha a „Emlékezz rám” opciót választja, a bejelentkezése két hétig érvényes marad. Ha kijelentkezik fiókjából, a bejelentkezési cookie-k eltávolításra kerülnek.

Ha szerkeszt vagy közzétesz egy cikket, egy további cookie kerül mentésre a böngészőjében. Ez a cookie nem tartalmaz személyes adatokat, és csak a szerkesztett cikk bejegyzésazonosítóját jelzi. Egy nap után lejár.

Cookie szabályzatunkról bővebben itt olvashat: Cookie szabályzat – Libio

Beágyazott tartalom más webhelyekről

Az oldalon található cikkek beágyazott tartalmakat tartalmazhatnak (például videók, képek, cikkek stb.). A más webhelyekről származó beágyazott tartalom pontosan úgy viselkedik, mintha a látogató meglátogatta volna a másik webhelyet.

Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek Önről, cookie-kat használhatnak, harmadik féltől származó további nyomon követést ágyazhatnak be, és figyelhetik a beágyazott tartalommal való interakcióját, beleértve a beágyazott tartalommal való interakció nyomon követését, ha van fiókja, és be van jelentkezve az adott webhelyre.

Kivel osztjuk meg az adatait

Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat Üzemeltető az ÁSzF-ben megjelölt futárszolgálat részére átadja. Az adatokhoz a Webáruház munkaviszonyban álló munkatársai férhetnek hozzá. (lásd: 1.4.1. pont)

Ha jelszó visszaállítást kér, az IP-címe szerepelni fog a visszaállító e-mailben.

Meddig őrizzük meg az adatait

Ha hozzászólást hagy, a hozzászólás és annak metaadatai határozatlan ideig megmaradnak. Ez azért van, hogy automatikusan felismerhessük és jóváhagyhassuk az esetleges követő hozzászólásokat, ahelyett, hogy moderációs sorban tartanánk őket.

Azoknak a felhasználóknak, akik regisztrálnak a weboldalunkon (ha vannak ilyenek), a felhasználói profiljukban megadott személyes adatokat is tároljuk. Minden felhasználó bármikor láthatja, szerkesztheti vagy törölheti személyes adatait (kivéve a felhasználónevüket nem tudják megváltoztatni). A weboldal adminisztrátorai szintén láthatják és szerkeszthetik ezeket az információkat.

Milyen jogai vannak az adatai felett

: Ha van fiókja ezen az oldalon, vagy hozzászólásokat hagyott, kérheti, hogy kapjon egy exportált fájlt az Önről tárolt személyes adatokról, beleértve azokat az adatokat is, amelyeket Ön megadott nekünk. Azt is kérheti, hogy töröljük az Önről tárolt személyes adatokat. Ez nem tartalmazza azokat az adatokat, amelyeket adminisztratív, jogi vagy biztonsági célból meg kell őriznünk.

Hová küldjük az adatait

A látogatók hozzászólásait egy automatikus spam felismerő szolgáltatás ellenőrizheti.